Regulamin


Dziękujemy za wizytę w sklepie Kaprycho Jewelery. Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem korzystania ze sklepu. Dokonanie zakupów w sklepie Kaprycho Jewelery  oznacza akceptację Regulaminu. W razie pytań i wątpliwości skontaktuj się z nami.

Właścicielem sklepu jest:

Pracownia Projektowa „ARTA” Arch. Jolanta Hadyńska – Kaszuba,

ul. Kokosowa 61, 65-120 Zielona Góra

NIP: 9290050085, REGON: 970060330


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Kaprycho.pl

obowiązujący od 01.09.2019 r.

 1. Definicje i pojęcia użyte w Regulaminie:

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która dokonuje Zamówienia w ramach sklepu internetowego kaprycho.pl;

Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u

Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Kupujący zarówno Konsument, jak i Klient

Sprzedający – właściciel sklepu internetowego „Kaprycho Jewelery”, dostępnego pod adresem internetowym www.kaprycho.pl

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego „Kaprycho Jewelery” dostępnego pod adresem internetowym: www.kaprycho.pl.

Sklep – sklep internetowy „Kaprycho Jewelery” dostępny pod adresem internetowym: www.kaprycho.pl. , za pośrednictwem którego Kupujący może składać Zamówienia

Towar – produkty prezentowane w Sklepie

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy właścicielem sklepu internetowego „Kaprycho Jewelery” dostępnym pod adresem internetowym: www.kaprycho.pl czyli Sprzedającym a Kupującym, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 1. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego „Kaprycho Jewelery” dostępnego pod adresem www.kaprycho.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Właścicielem Sklepu  „Kaprycho Jewelery”, działający pod adresem internetowym  www.kaprycho.pl  jest:

Pracownia Projektowa „ARTA” Arch. Jolanta Hadyńska – Kaszuba,

ul. Kokosowa 61, 65-120 Zielona Góra

NIP: 9290050085, REGON: 970060330

2.4. Zakres działania Sklepu to sprzedaż detaliczna wcześniej wytworzonych własnych produktów rękodzielniczych – biżuterii,

wykonanej z materiałów typu szkło, metal, kamienie szlachetne, półszlachetne, ozdobne, koraliki, gotowe półprodukty srebrne, złote itp.

2,5. Wypełnienie formularza rejestracji i stworzenie konta jest równoznaczne z zapoznaniem się Kupującego z treścią

Regulaminu i jego akceptacją.

2,6. Produkty i ceny przedstawione na stronach sklepu internetowego „Kaprycho Jewelery” nie stanowią oferty w

rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ceny i opisy produktów są jedynie informacją handlową. Kupujący składający

zamówienie na stronie Sklepu składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w

jego opisie.

2,7,. Fotografie produktów prezentowanych w Sklepie mają charakter poglądowy i mogą nieznacznie różnić się w kolorystyce od

oryginałów ze względu na różnice w ustawieniach sprzętowych Sprzedającego i Kupującego oraz różnorodność technik wykonywania

zdjęć. W przypadku wątpliwości w tym zakresie, przed zakupem prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

2,8,. Wymiary produktów podanych w Sklepie mają charakter poglądowy i mogą nieznacznie odbiegać od

rzeczywistych wymiarów.

2,9,. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia

nowych towarów do oferty, a także przeprowadzania akcji promocyjnych, dokonywania w nich zmian oraz

ich odwoływania.

2.10. Kupujący może się kontaktować właścicielem lub prowadzącym Sklep w następujący sposób:

 1. pod adresem e-mail: biuro@kaprycho.pl
 2. pod numerem telefonu: 601 87 24 62,
 3. listownie na adres: Pracownia Projektowa „ARTA”, ul. Kokosowa 61, 65-120 Zielona Góra

2.11. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący następujących minimalnych wymagań technicznych:

 1. a) Internet Explorer w wersji 7.0 lub lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2, z włączoną obsługą Java Script.

2.12. W celu korzystania ze sklepu internetowego Kupujący powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.13. Kupujący mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.kaprycho.pl  oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.14. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu internetowego „Kaprycho Jewelery” jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez prawidłowe wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze

stron Sklepu.

3.3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku:

– błędnego wypełnienia formularza zamówienia;

– braku zaksięgowania należnej wpłaty na wskazanym koncie w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia;

– braku odbioru wysłanej przesyłki.

3.4. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie akceptacji treści Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako

 obowiązkowe.

3.5. Właściciel „Kaprycho Jewelery” może pozbawić Kupującego prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego

dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Kupującego Regulaminu, a

w szczególności, gdy Kupujący:

 1. podał w trakcie rejestracji w Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu,
 3. dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez właściciela Sklepu za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię właściciela Sklepu.

3.6. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody właściciela Sklepu.

3.7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami, Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.8. Kupujący  zobowiązany jest w szczególności do:

 1. a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 2. b) korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 3. c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
 4. d) korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla prowadzącego Sklep,
 5. e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 6. f) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej

 prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

3.9. Do każdego zamówienia dołączany jest dowód zakupu w formie paragonu lub faktury VAT.

3.10. Czas realizacji zamówienia obejmuje przygotowanie przesyłki do jej wysłania oraz czas jej dostawy. Opcjonalnie może też

dochodzić czas wykonania rękodzieła, w przypadku jego braku w Sklepie. Orientacyjny czas

oczekiwania na przesyłkę przez Kupującego wynosi od 2 do 7 dni roboczych.

 

3.11. Sklep realizuje zamówienia w kolejności księgowania płatności.

3.12. W przypadku opóźnień w wysyłce Zamówienia, Sprzedający poinformuje o tym fakcie Kupującego drogą mailową.

3.13. W przypadku rezygnacji z zamówienia Sprzedający dokona zwrotu wpłaty za zamówiony produkt na konto bankowe, określone

przez Klienta.

 1. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową www.kaprycho.pl, dokonać wyboru biżuterii, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Kupującemu komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Kupującego jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Kupującemu komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Kupującego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

 1. przedmiotu zamówienia,
 2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
 3. wybranej metody płatności,
 4. wybranego sposobu dostawy,
 5. czasu dostawy,

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.

4.6. Wysłanie przez Kupującego Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sklepem Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną: „[Kaprycho Jewelery] Nowe zamówienie klienta (nr) – Data”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4.7.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 1. Dostawa

5.1. Przesyłki są dostarczane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką pocztową (Poczta Polska). Koszty dostawy wynoszą 13,50 zł .

Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 7 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Kupującego Zamówienia.

5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.kaprycho.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT lub paragonu.

 1. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto tj. zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (23%), cła oraz wszelkie inne składniki. Dodatkowo, w celach informacyjnych, ceny przelicza się na walutę EURO.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty za towar:

 1. przelewem na numer konta bankowego   21114020040000350279141587,   
 2. płatnością w systemie Dotpay.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

7.1 Kupujący ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

7.2 Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zakupu.

7.3 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący zobowiązany jest poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na adres:

Pracownia Projektowa „ARTA” , ul. Kokosowa 61, 65-120 Zielona Góra,

biuro@kaprycho.pl

7.4 Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7.5 W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem:

– dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego;

– kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru);

nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany przez  Kupującego o jego decyzji wykonania prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

7.6 Zwrot płatności zostanie wykonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgadza się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

7.7 Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Sprzedającemu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.8 Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7.9 Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. Adres do zwrotu towaru:

Pracownia Projektowa „ARTA” , ul. Kokosowa 61, 65-120 Zielona Góra

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Właściciel Sklepu jako Sprzedający odpowiada wobec Kupującego będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] Kodeksu Cywilnego.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Kupującego gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres biuro@kaprycho.pl. Właściciel Sklepu zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 1. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Właściciel Sklepu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Kupującego.

9.2. Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić właściciela Sklepu  o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu .

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Kupujący może zgłaszać pisemnie na adres: Pracownia Projektowa „ARTA” , ul. Kokosowa 61, 65-120 Zielona Góra, mailowo pod adres: biuro@kaprycho.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji Kupujący powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. Właściciel Sklepu zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 1. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

10.1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych serwisowi kaprycho.pl przez Kupujących jest Sprzedający.

10.2. Sprzedający  zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z wymogami RODO (Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

10.3. Kupujący, podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu  wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia.

10.4 Kupujący ma w każdej chwili prawo wglądu w swoje dane osobowe, zmiany (tzw. prawo sprostowania) tych danych, ich aktualizacji oraz nawet całkowitego ich usunięcia.

10.3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez Sklep zostały opisane w Polityce Prywatności.

  1. Postanowienia końcowe

11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.

11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

11.4. Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2019 r.

 

 

Powiązane zdjęcia: